درخواست‌های رزرو اقامتگاه

نام شماره تماس کد ملی نفرات تاریخ مبلغ پرداخت شده تراکنش اقامتگاه وضعیت
T. Ranjbar 09148924020 1380965535 1 1398/12/14 1398/12/19 1000000 تومان اجاره آپارتمان روزانه در ائل گلی درخواست جدید جزئیات ویرایش حذف
Ata Ghasemi 09036819596 1382863853 3 1398/12/04 1398/12/05 100 تومان 70 اجاره روزانه سوئیت آپارتمان در ماکو تایید و آماده پرداخت جزئیات ویرایش حذف
Ata Ghasemi 09036819596 1382863853 2 1398/12/04 1398/12/05 100 تومان اجاره روزانه سوئیت آپارتمان در ماکو درخواست جدید جزئیات ویرایش حذف
Ata Ghasemi 09036819596 1382863853 2 1398/12/02 1398/12/04 200 تومان 69 اجاره روزانه سوئیت آپارتمان در ماکو تایید و آماده پرداخت جزئیات ویرایش حذف
Ata Ghasemi 09036819596 1382863853 2 1398/11/30 1398/12/01 150000 تومان 68 اجاره روزانه سوئیت آپارتمان در ماکو تایید و آماده پرداخت جزئیات ویرایش حذف
فرشید فیضدار 09148469707 5199878360 2 1398/10/28 1398/10/30 6000000 تومان 55 اجاره روزانه سوئیت آپارتمان در ماکو تایید و آماده پرداخت جزئیات ویرایش حذف
احسان فرا 09149964930 1345645465 4 1398/10/28 1398/10/30 5600000 تومان اجاره سوئیت دربستی در ماکو درخواست جدید جزئیات ویرایش حذف
احسان فرا 09149964930 1345645465 1 1398/11/01 1398/11/04 240000 تومان 54 اجاره روزانه سوئیت آپارتمان در ماکو تایید و آماده پرداخت جزئیات ویرایش حذف
احسان فرا 09149964930 1345645465 4 1398/11/15 1398/11/30 1970000 تومان 52 اجاره روزانه سوئیت آپارتمان در ماکو تایید و آماده پرداخت جزئیات ویرایش حذف
احسان فرا 09149964930 1345645465 6 1398/11/08 1398/11/09 350000 تومان 51 سوئیت میخک تایید و آماده پرداخت جزئیات ویرایش حذف
احسان فرا 09149964930 1345645465 6 1398/10/25 1398/10/28 1050000 تومان 49 سوئیت میخک تایید و آماده پرداخت جزئیات ویرایش حذف
احسان فرا 09149964930 1345645465 4 1398/10/25 1398/10/27 0 تومان اجاره روزانه سوئیت آپارتمان در ماکو تایید و آماده پرداخت جزئیات ویرایش حذف
احسان فرا 09149964930 1345645465 3 1398/10/25 1398/10/27 0 تومان اجاره سوئیت در ائل گلی درخواست جدید جزئیات ویرایش حذف
احسان فرا 09149964930 1345645465 3 1398/10/25 1398/10/27 0 تومان اجاره سوئیت در ائل گلی درخواست جدید جزئیات ویرایش حذف
احسان فرا 09149964930 1345645465 3 1398/10/25 1398/10/27 0 تومان اجاره سوئیت در ائل گلی درخواست جدید جزئیات ویرایش حذف
احسان فرا 09149964930 1345645465 3 1398/10/25 1398/10/27 0 تومان اجاره سوئیت در ائل گلی درخواست جدید جزئیات ویرایش حذف
احسان فرا 09149964930 1345645465 3 1398/10/25 1398/10/27 0 تومان اجاره سوئیت در ائل گلی درخواست جدید جزئیات ویرایش حذف